Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
1 december 2023

Interactieve kwartaalsessie BNL-Bizob

Ieder kwartaal organiseren Bizob en Bouwend Nederland een bijeenkomst in kader van het landelijke programma Beter Aanbesteden  en de uitrol van de intentieverklaring ‘Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.‘ Daarin ontmoeten opdrachtgevers en -nemers in de bouwsector elkaar om over actuele thema’s te praten, zoals contractvormen, het afstemmen van vraag en aanbod en het borgen van duurzaamheid binnen een aanbesteding.

In de raadzaal van gemeente Laarbeek wordt de kwartaalsessie van 30 november 2023 geleid door dagvoorzitter Richard Engelfriet en met frisse energie zet hij direct de toon door interactief het gesprek aan te gaan. Hij interviewt diverse aanwezigen, zowel in duo’s als ook individueel. Het doel hiervan is om tot het besef te komen dat het verankeren en realiseren van duurzame doelen om moed vraagt.

Aan het begin opent Frank van der Meijden, burgemeester van de gastgemeente Laarbeek en voorzitter van Bizob, de bijeenkomst. Later wordt de heer Van der Meijden ook bevraagd over hoe hij vanuit zijn bestuurlijke rol kijkt naar de bouwsector, de verduurzamingsopgave en het op een verantwoorde manier aanbesteden van bouwopdrachten.

Aan het woord is onder andere John van den Hanenberg, van Hanenberg Wegenbouw, samen met Ewald van den Wijngaard, namens de gemeente Maashorst. Zij nemen ons mee in een project in de gemeente Maashorst, waarbij water-passerende bestrating is toegepast door Hanenberg Wegenbouw, middels emissiearm bouwen. Andy Engel, Strategisch Adviseur Klimaat & Energie van de gemeente Maashorst, vult hierin aan over onder andere de belemmeringen en de succesfactoren bij de uitvoering van dit project. In het bijzonder staat Andy ook stil bij de Duurzame Doelenagenda van de gemeente Maashorst.

Onder de geïnterviewden zijn eveneens Bizob directeur Marcel Stuijts en aanbestedingsjuriste Desirée van Laerhoven. Met hen wordt dieper ingegaan op het nieuwe inkoopbeleid, de duurzaamheid die hierbij een belangrijke rol speelt en in hoeverre alles toepasbaar is binnen de Aanbestedingswet. Een van de gezamenlijke doelen is dat we afstappen van het ‘rendementsdenken’ en starten met het toekennen van waarde aan waarde.

Een interessante bijdrage is ook die van spreker Carlo Bernards, adviseur Verkeer en Vervoer bij Goudappel Adviesbureau. Hij reikt handvatten aan over hoe mobiliteit is te verduurzamen, welke uitdagingen dit met zich meebrengt, maar ook hoe het op kleine en eenvoudige manieren toepasbaar is in ons dagelijks leven.

Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland, onderstreept hetgeen wat deze ochtend wordt besproken. Samenwerking is een van de belangrijkste ingrediënten om al die gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Dat kan alleen als we elkaar vinden in cultuur, in ons gedrag en door dit met veiligheid aan te bieden. 

Inspirerende en doeltreffende uitspraken zijn vandaag ruimschoots aanwezig, met als greep uit het aanbod: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’ en ‘the next big thing, is a lot of small things’.

Aan het eind van de bijeenkomst worden Hanneke van Eijndhoven, Regiomanager Regio Zuid van Bouwend Nederland, en Frank Weerheijm, Commoditymanager openbare ruimte van Bizob, bevraagd over de intentieovereenkomst tussen beide organisaties. Zij gaan in op de successen die hieruit voort zijn gekomen. Daarnaast kijken ze ook alweer vooruit: de huidige intentieovereenkomst loopt op z’n einde en beide organisaties zien voldoende aanknopingspunten om een nieuwe intentieovereenkomst aan te gaan.

Tussendoor wordt steeds gevraagd naar meningen, stellingen, ervaringen en vooral kansen. Zo wordt duidelijk dat de snelheid opgevoerd mag worden, er moet durf getoond worden, duurzaamheid moet hoger op de agenda en alleen door een transparante samenwerking tussen alle betrokken partijen is dit optimaal te realiseren.

Bedankt aan alle aanwezigen voor het bijdragen aan dit dialoog, de kennis en ervaring.