Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
9 juli 2020

Op  23  maart  2020  is  het  voorstel  Wet  maatschappelijk  verantwoord  inkopen  Jeugdwet  en  Wmo  2015  op internetconsultatie.nl gepubliceerd. Bizob heeft hierop een reactie gegeven. In dit artikel informeren we u over de inhoud van het wetsvoorstel en de reactie met het advies dat Bizob op 12 mei 2020 heeft gestuurd aan  de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inhoud conceptwetsvoorstel
De consultatie ziet op een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. De toelichting bij dit wetsvoorstel kondigt heel wat veranderingen aan. Zo is Nederland binnen de EU bezig om te zorgen dat zorg überhaupt niet meer aanbesteed hoeft te worden. Daarnaast wordt aangekondigd dat een open house procedure onwenselijk is en dat er voor aanbestedingen gewerkt moet worden met selectie- en kwaliteitscriteria. Het wetsvoorstel wijzigt concreet maar twee zaken. Ten eerste wordt er opgenomen dat het uitvoeren van de jeugdwet door derden kan laten verrichten als het college daartoe besluit. Als tweede wordt de bepaling geschrapt dat het nodig is om aanbestedingen te gunnen op beste prijs-kwaliteitverhouding. Wel blijft de beperking bestaan dat er niet op laagste prijs gegund mag worden.

Reactie Bizob
Bizob heeft in haar reactie haar visie op inkoop gegeven. Bij Bizob staan we voor waardegericht inkopen en kijken we op welke manier we die waarde het beste kunnen bereiken. Dit betekent dat je verschillende soorten zorg op verschillende wijzen inkoopt. Hoogwaardige specialistische jeugdzorg vraagt om een andere aanpak dan Wmo begeleiding. Daarnaast is ook een oproep gedaan om duidelijkheid te verschaffen over de reële tarieven binnen de jeugdwet en Wmo2015.

Concreet samengevat zijn de volgende adviezen, oproepen en aanbevelingen gedaan in de reactie. Bizob adviseert

  • te volstaan met het schrappen van de emvi-bepaling in de Wmo 2015 en de Jeugdwet;
  • geen nieuwe bepaling op te nemen ten aanzien van kwaliteit, maar aan te sluiten bij de Aanbestedingswet;
  • meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die er zijn binnen de SAS-procedure en de Aanbestedingswet;
  • de aanbestedende diensten en hun inkopers uit te dagen deze ruimte ten volle te benutten;
  • duidelijkheid te verschaffen over de eisen en verwachtingen ten aanzien van reële tarieven.

Impact en vervolg
De impact van dit conceptwetsvoorstel op de aanbestedingen die begeleid worden door Bizob is minimaal. Door onze visie op waardegericht inkopen verandert er weinig in de praktijk. Het grote voordeel van dit conceptwetsvoorstel is dat we de speciale procedure in de aanbestedingswet voor de zorg, de zogenoemde SAS-procedure, nu volledig kunnen gebruiken in onze aanbestedingen.

Op dit moment is de fase van internetconsultatie net afgesloten. Hierna zal de rest van het wetgevingsproces nog moeten worden doorlopen. Dit gaat zeker nog een half jaar of langer duren.

Lees hier de internetconsultatie en het conceptwetsvoorstel

Lees hier de gehele reactie van Bizob