Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
5 juli 2019

Om de actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ een concreet gevolg te geven, hebben Bizob en Bouwend Nederland op 3 juli jl. een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van gemeenten en directies vanuit de bouwsector in de regio Oost Brabant. Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten tussen Bizob en Bouwend Nederland en uit onderzoek gehouden door UniPartners Tilburg (academisch adviesbureau gelieerd aan de Universiteit van Tilburg) kwam naar voren dat er volop kansen liggen voor verbetering in de samenwerking tussen overheid en de bouwsector rondom aanbestedingen. Onder begeleiding van Karsten Klein, aanjager project Beter aanbesteden, en Eelco Koolhaas van The Community Factory, kwamen zo’n 20 bestuurders van gemeenten en het bedrijfsleven in de raadzaal van gemeente Laarbeek samen voor een dynamische dialoog. Het doel was duidelijk: het laten toenemen van onderling vertrouwen, begrip creëren voor elkaars positie en concrete afspraken maken over hoe men voortaan te werk gaat.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 3 juli jl. interviewde UniPartners vijf marktpartijen en vijf gemeenten. Dit gaf inzicht in kansen, aanbevelingen en percepties van hoe de zaken nu gaan vanuit beide partijen in de samenwerking. Vanuit de markt wordt onder andere aangegeven dat er te weinig ruimte is voor een aannemer om eigen kennis aan de opdracht toe te voegen. Hierdoor is er minder ruimte voor innovatie. Ook het vaker werken in bouwteams en duidelijkere projectvoorstellen wordt als belangrijk verbeterpunten aangegeven. Daarnaast ervaart de markt dat de prijs een te grote beslissingsfactor is in de gunning van opdrachten ondanks dat kwaliteitsaspecten als duurzaamheid, social return, etc. wel zijn opgenomen in de aanbesteding: “Ze vragen om duurzaamheid, maar ze gunnen toch gewoon op prijs”.

Vanuit de gemeenten werd aangegeven dat de markt zich te weinig verdiept in de politieke achtergronden  en gevoeligheden rondom opdrachten vanuit de overheid. Ook lijken marktpartijen angstig om actief naar gemeente toe te komen met kritische vragen in verband met mogelijk negatieve gevolgen voor de relatie.

In de bijeenkomst op 3 juli werden de verbeterpunten besproken en concrete afspraken gemaakt. Op dit moment loopt er een pilot waarbij bestekken worden tegengelezen door een adviserende marktpartij (die vervolgens zelf niet inschrijft op de aanbesteding). Deze pilot wordt verder ontwikkeld, zodat deze methode binnenkort breed inzetbaar zal zijn. Enkele aanwezige bouwbedrijven waren zeer bereid om hierin bij te dragen. Daarnaast zullen gemeenten inzichtelijk maken hoe het inkoopprofiel van hun gemeente eruitziet en dit publiceren op hun website. Ook de te verwachten aanbestedingen zullen voortaan via een inkoopkalender worden gepubliceerd. Tot slot spraken de aanwezigen af om deze dialoogsessies tot een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken.

Karsten Klein sloot de bijeenkomst af met de woorden: “Ik ben onder de indruk van de interesse voor deze bijeenkomst vanuit de bouwsector. Men voelt de noodzaak om zich te verdiepen in de overheid. Dit soort bijeenkomsten zijn een uitgelezen kans om frustraties weg te nemen en meer begrip voor elkaar te krijgen. Ik zie het als een soort werkoverleg. Een mooi initiatief, dat wat mij betreft veel vaker plaatsvindt!”

Vanwege het succes van deze dialoog wordt er door Bizob gehoor gegeven aan een vervolg. Op korte termijn worden er nog eens acht vergaderingen georganiseerd tussen het MKB en de gemeenten.

Over Beter aanbesteden
Jaarlijks wordt er voor 73 miljard euro aanbesteed door de overheid. Vanuit de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 blijkt dat de inkoop van diensten en producten slimmer, beter en makkelijker kan, zowel voor ondernemers als overheden. Er is een grote behoefte aan betere communicatie tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Daarom is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en expertisecentrum PIANOo het initiatief Beter Aanbesteden gestart.  Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid wisselen in dit traject informatie uit en delen verbeterpunten en vernieuwende werkwijzen met elkaar.