Samen professioneler werken

Logo
BIZOB > Kennisbank > Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) Terug

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Publieke organisaties hebben op het gebied van duurzaamheid, milieu en sociale aspecten een voorbeeldfunctie. Samen met inwoners wordt er bewust gekeken naar de kwaliteit van het leefmilieu. Dus wanneer een overheidsorganisatie iets inkoopt, dan wordt er vanzelfsprekend ook gelet op de kansen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. In alle aanbestedingen die Bizob begeleidt, wordt overwogen om de standaard MVI criteria, die zijn opgesteld door het Rijk, op te nemen.

Manifest MVI

Een groot aantal bij Bizob aangesloten organisaties heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. In dit  Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van de standaard MVI criteria. In het manifest staan 3 pijlers opgenomen: People, Planet, Profit. Samen vormen de 3 P’s de basis van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bij MVI zijn de 3 P’s allemaal even belangrijk, want zonder een goede balans tussen deze drie aspecten zal dat ten koste gaan van een of meer P’s.

People

De p van People houdt rekening met het sociale en ethische aspecten van de inkoop. Hoe gaat een bedrijf om met: man-vrouw verhoudingen, diversiteit, discriminatie, inzet van mensen met een (lichamelijke, geestelijke en/of psychische) arbeidsbeperking, mensenrechten, omkoping, kinderarbeid, medezeggenschap en gedragscodes. Belangrijke onderwerpen op het gebied van People zijn:

 • Internationale sociale voorwaarden
  Door het toepassen van de internationale sociale voorwaarden (ISV) in de aanbesteding kan dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie worden tegengegaan.
 • Social return
  Social return betekent dat de opdrachtnemer extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Social return beoogt nadrukkelijk om bestaande banen niet te verdringen. Klik hier voor meer informatie over social return.

Planet

De p van Planet spreekt voor zich: Rekening houden met het milieu, ofwel de planeet. Duurzaam inkopen is een belangrijk item in alle aanbestedingen die Bizob begeleidt. Concreet houdt dit in dat er selectiecriteria worden opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen of dat in de gunningscriteria zaken zijn opgenomen waarmee bedrijven een grotere kans maken om de opdracht te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het hergebruiken  van materialen en grondstoffen (circulaire economie).
 • Het gebruiken van biobased producten.
 • Het opnemen van specifieke milieu eisen zoals de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces minimaliseren, zuinige apparaten te gebruiken, transportbewegingen minimaliseren, gebruik maken van duurzame energie, afvalscheiding, etc.

Profit

Profit is meer dan winst maken. Het is oog hebben voor de markt. Twee pijlers zijn daarbij van belang:

 • MKB vriendelijk inkopen
  Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012.  Bizob heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden die het lokale en regionale MKB biedt. In de praktijk wordt circa 65% van alle opdrachten die door Bizob worden begeleid aan MKB-bedrijven gegund. Klik hier voor meer informatie over MKB vriendelijk inkopen.
 • Lokaliteit
  Het inkopen bij (lokale) bedrijven is in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.