Samen professioneler werken

Logo
BIZOB > Kennisbank > Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Terug

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

Overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk) hebben jaarlijks een gezamenlijke inkoopkracht van 85 miljard euro. Met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen draagt iedere ingekochte euro bij aan een toekomstbestendige wereld. Hiermee kunnen we samen maatschappelijke doelen realiseren.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De maatschappelijke doelen komen ook naar voren in de Sustainable Development Goals (SDG’s). De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken voor 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

In iedere aanbesteding die Bizob begeleidt wordt overwogen of en zo ja, op welke wijze MVOI een plaats in die aanbesteding krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van minimumeisen of het formuleren van kwaliteitscriteria. De MVI criteriatool is een goed hulpmiddel voor het formuleren van deze eisen of criteria.

Manifest MVOI

Een deel van de  bij Bizob aangesloten organisaties heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ondertekend. In dit Manifest MVOI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van de standaard MVI criteria. In het manifest zijn 6 thema’s benoemd. Deze thema’s kunnen gekoppeld worden aan de 17 SDG’s.

 1. Milieu en biodiversiteit
  Hier gaat het vooral om het tegengaan van milieuverontreiniging en het beschermen van onze leefomgeving en de biodiversiteit. Denk hierbij aan bewuste keuzes op het gebied van materialen en grondstoffen, water en bodem en natuurinclusief bouwen.
 2. Klimaat
  Dit thema gaat vooral over het verminderen of zelfs voorkomen van uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Zo levert u een bijdrage aan energiebesparing en de transitie naar duurzame energiebronnen.
 3. Circulair (inclusief biobased)
  Waardebehoud staat hier centraal. Grondstoffen worden schaarser en raken uitgeput. Door bewuste, circulaire keuzes te maken wordt de inzet van nieuwe grondstoffen geminimaliseerd en worden producten en materialen hergebruikt.
 4. Ketenverantwoordelijkheid (ISV)
  Dit thema heeft als doel overheden hun leveranciers te stimuleren om ketenverantwoordelijkheid te nemen en misstanden in de ketens aan te pakken of zelfs te voorkomen.
 5. Diversiteit en inclusie
  Dit thema vestigt de aandacht op een diverse en inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Dit ongeacht wie ze zijn, van wie ze houden, waar ze vandaan komen of waarin ze geloven.
 6. Social return
  Met social return wordt gewerkt aan betere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een afstand tot deze arbeidsmarkt.

Bron: Pianoo