Logo
BIZOB > Privacy -en cookieverklaring Bizob Terug

Privacy -en cookieverklaring Bizob

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en wat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn.

Contactgegevens:

Website                  www.bizob.nl
Adres                      Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot
Email                      [email protected]
Telefoonnummer      +31 499583451

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bizob verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail, post en telefoon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– (Zakelijk) telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– KVK nummer (eenmanszaak);
– Geslacht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bizob werkt samen met de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel – De Mierden. Tot de gemeenschappelijk regeling behoren de onderdelen:

 • Shared Service Center (SSC de Kempen) ;
 • Personeel & Organisatie (P&O de Kempen);

In sommige gevallen worden in relatie tot bovenstaande activiteiten zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ verwerkt. Meer concreet betreft het persoonsgegevens:

 • van het eigen personeel van Bizob:
 • ten behoeve van de IT-ondersteuning richting Bizob.

Deze bijzondere persoonsgegevens zal de GRSK alleen verwerken als daaraan een wettelijke verplichting ten grondslag ligt.  Aanvullende informatie over hoe binnen de GRSK wordt opgegaan met persoonsgegevens kunt u vinden in hun privacybeleid en privacyreglement. Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de GRSK is opgenomen in een register van verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Bizob persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens van u verwerken dan gebeurt dat op basis van één of meerdere van de onderstaande gronden:

– Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
– Wij hebben toestemming van u gekregen om de persoonsgegevens te verwerken;
– Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij tendermanagement en het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen;
 • Bij contract- en leveranciersmanagement;
 • Om u te kunnen bellen , e-mailen, informeren, indien dit nodig is voor:
  • het bijhouden van de gewerkte uren per gecontracteerde organisatie en/of status voortgang inkoopplan (aanbestedende diensten aangesloten bij Bizob c.q. de leden);
  • het bijhouden van alle relevante gegevens omtrent inkooptrajecten (projecteigenschappen en –resultaten);
  • het rapporteren van inkooptrajecten en –resultaten gesorteerd en gecategoriseerd naar de geregistreerde projecteigenschappen;
  • het invoeren en beheren van marktpartijen (inschrijvers) op basis van betrokkenheid en prestaties binnen de aanbestedingsprocedures (aanbestedingsprocedures zijn inkooptrajecten);
 • Om u te informeren over onze dienstverlening in verband met de zogenaamde ondernemerslijst. Bezoekers van de Bizob website kunnen zich via de site aan- en afmelden voor een lijst met ondernemers uit de regio:

Geautomatiseerde besluitvorming

Bizob neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Bizob bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar na einde van de contractuele verbintenis met u en/of uw organisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bizob verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bizob en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Bizob een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Bizob van u heeft in een computerbestand naar u te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bizob reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bizob wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe Bizob persoonsgegevens beveiligt

Bizob neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek)

Bizob heeft (interne) processen ingericht bij incidenten met persoonsgegevens en zal in voortkomend geval vermoedelijke datalekken melden aan de toezichthouder en/of aan de betrokkene(n) zelf.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring van Bizob worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.

Cookieverklaring 
Op de website van Bizob wordt alleen gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies.  De Bizob website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Bizob heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en ‘gegevens delen’ uitgezet. Bizob maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Webformulieren Microsoft office 365
Ervaringen van ondernemers en deelnemende organisaties worden geregistreerd met behulp van Microsoft Forms. Dit zijn online formulieren binnen de Microsoft Office 365 omgeving van Bizob. Lees hier meer over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van Microsoft Forms.


Gepubliceerd november 2018

Huidige (herziene) versie augustus 2020