Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid > Onderhanden werk Terug

Onderhanden werk

Let op deze werkwijze geldt alleen voor producten met trajectfinanciering.

In het landelijke format voor de productieverantwoording 2023 is helaas geen optie om onderhanden werk op te nemen.  Onderhanden werk betreft werkzaamheden die wel uitgevoerd zijn, maar nog niet gefactureerd kunnen worden in het betreffende boekjaar vanwege  trajectfinanciering (facturering vindt dan plaats na einde traject).

Om de kosten juist te verantwoorden dienen alleen de kosten opgenomen te worden die betrekking hebben op 2023 (kosten van zorg geleverd in 2023). Wij vragen u om in de productieverantwoording bij het aantal producten een correctie te maken voor onderhanden werk en deze toe te lichten in het toelichtingenveld van de productieverantwoording.

Voorbeeld:

Zorg gestart in 2023 en te factureren in 2024 -> onderhanden werk 2023

Een traject loopt vanaf juli 2023 tot juli 2024 en heeft een waarde van € 1.800.

In deze situatie is er wel zorg geleverd in 2023 die u niet kunt factureren, maar wel heeft geleid tot kosten in 2023. In dit geval vragen wij u om bij aantal 0,5 (maanden 2023 / maanden gehele looptijd) in te vullen, waardoor de kosten onderhanden werk 2023 opgenomen voor deze indicatie € 900 bedragen.

Zorg gestart in 2022 en gefactureerd in 2023

Een traject loopt vanaf juli 2022 tot juli 2023 en heeft een waarde van € 1.800. In 2023 is het gehele bedrag gefactureerd van het traject echter de helft heeft betrekking op kosten gemaakt in 2022 (deze heeft u als het goed is in de productieverantwoording van 2022 al opgenomen). Om de kosten 2023 zuiver te krijgen dient de helft gecorrigeerd te worden door een aantal van -0,5 (maanden 2023 / maanden gehele looptijd) in te vullen als aantal. Hierdoor ontstaat een correctie voor onderhanden werk 2022 van -€ 900.

Berekening aantal in productieverantwoording rekening houdend met onderhanden werk

Om het aantal stuks te berekenen die opgenomen worden in de productieverantwoording kunt u de onderstaande opstelling gebruiken en opnemen in het toelichtingenveld.

Gefactureerd aantal trajecten in 2023                    + 10       x              € 1.800 = € 18.000

Som onderhanden werk 2023                                 + 8,5      x              € 1.800 = € 15.300

Som onderhanden werk 2022                                 – 6,5       x              € 1.800 = -€ 11.700

Totaal productie aantal 2023                                  + 12       x              € 1.800 =  € 21.600

Het aantal stuks in de productieverantwoording in dit voorbeeld is 12. In de toelichting geeft u aan hoe dit bedrag is opgebouwd zoals in het blauwe kader staat. Deze toelichting voegt u per productcode toe.

Werkwijze verantwoording bij tussentijdse tariefswijziging

Wanneer voor een bepaalde productcode gedurende het jaar 2023 een wijziging heeft plaatsgevonden van het tarief is het van belang dit juist weer te geven in de productieverantwoording. De meest gemakkelijke manier is om de productcode meerdere malen toe te voegen aan het productieverantwoording format met de verschillende tarieven.

Voorbeeld (fictief)

Product 45A80 heeft een maandtarief van € 150 tot en met juni 2023 en daarna € 155.

In de productieverantwoording voegt u het product tweemaal toe en verdeel de aantallen geleverde productie over beide periodes:

45A80                                   10 stuks               € 150                     € 1.500

45A80                                   11 stuks               € 155                     € 1.705

Wij verzoeken u om niet zelf een gemiddeld tarief te berekenen, omdat dit niet administratief is aan te sluiten.