Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid Terug

Rechtmatigheid

Bent u zorgaanbieder voor een van de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre)? Dan krijgt u ieder jaar het verzoek om een financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2019 aan te leveren. Dit is een controle waarmee de gemeente kan zien of de zorg die u heeft gefactureerd ook daadwerkelijk is afgenomen.

Wij ontvangen uw productieverantwoording over 2019 graag uiterlijk 1 maart 2020.

Hoe kunt u de productieverantwoording aanleveren?

Voor het indienen van uw productieverantwoording maken we gebruik van verantwoordingsformats (in Excel) van het Landelijk accountantsprotocol:

Klik hier voor de verantwoordingsformats 2019 WMO en Jeugdwet

U vult het voor u geldende document in (WMO en/of Jeugdwet) voor alle gemeenten waarvoor u zorg heeft geleverd in 2019. Stuur het Excel document én een getekende versie in PDF vóór 1 maart 2020 naar: regionaleinkoop@bizob.nl.

Heeft u in 2019 voor meer dan 125.000 euro zorg geleverd?

Zorg er dan voor dat uw productieverantwoording naast door uzelf ook getekend wordt door uw accountant. Daarnaast moet u een controleverklaring, afgegeven door een daartoe bevoegde gecertificeerde accountant, in PDF aanleveren. Lever deze controleverklaring vóór 1 april 2020 aan via regionaleinkoop@bizob.nl. Let op: het bedrag van 125.000 euro geldt voor Jeugd óf Wmo, dus niet bij elkaar opgeteld.

Laatste facturatiedata

De laatste mogelijkheid om uw facturen over 2019 in te dienen bij de gemeente zijn:

  • Vóór 1 januari 2020, afronden facturatie tot en met november 2019.
  • Vóór 1 februari 2020, afronden facturatie over de maand december van 2019.

Geen cliënten gehad?

Heeft u in 2019 geen cliënten gehad, dus geen facturen ingediend, lever dan toch een getekende productieverantwoording in PDF aan vóór 1 maart 2020. In dit geval vult u een omzet van ‘0’ euro in.

Onderhanden werk

Voor zorg dat vanuit 2019 doorloopt in 2020 is er een toelichting (zie hieronder) geschreven in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders. U leest hierin hoe u onderhanden werk kunt registreren en verwerken in uw productieverantwoording.

Privacy

In de aan te leveren productieverantwoording mogen in kader van de AVG geen (bijzondere) persoonsgegevens, zoals naam, adres, etc. van uw cliënten, worden opgenomen. Informatie die wel (bijzondere) persoonsgegevens bevat, zullen wij als niet verzonden beschouwen.

Protocol berichtenverkeer!

Voor het opleveren van de productieverantwoording is het van belang zo snel mogelijk de aanvragen zorg (315-bericht) bij de gemeente in te dienen. Het is dan aan de gemeente om hier zo snel mogelijk een beschikking op af te geven. Hierbij verzoeken we u om actief te reageren richting gemeenten als er nog indicaties liggen die betrekking hebben op 2019, waarvoor nog geen bevestiging van de gemeente is verstuurd. Volledigheidshalve wijzen wij u op de maandelijkse declaratie na de geleverde zorg (met uitzondering van trajecten) en de verplichting tot het gebruik van het 305-aanvang bericht  en het 307-beëindigingsbericht.

Wat gebeurt er indien u niet op tijd uw productieverantwoording indient?

Indien u de productieverantwoording niet, niet tijdig of niet correct aanlevert, loopt u het risico dat u een sanctie opgelegd krijgt. Bijvoorbeeld een korting op de afgesproken tarieven, het opleggen van een boete, opschorten van openstaande facturen en in het uiterste geval zelfs de ontbinding van de overeenkomst.  

Vragen?

Heeft u vragen of problemen met het aanleveren? Dan helpen we u natuurlijk graag! U kunt ons bereiken via: regionaleinkoop@bizob.nl.