Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Rechtmatigheid Terug

Rechtmatigheid

Bent u zorgaanbieder voor een van de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre)? Dan krijgt u ieder jaar het verzoek om een financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet aan te leveren. Dit is een controle waarmee de gemeente kan zien of de zorg die u heeft gefactureerd ook daadwerkelijk is afgenomen.

Wij ontvangen uw productieverantwoording over 2020 graag uiterlijk 1 maart 2021.

Hoe kunt u de productieverantwoording aanleveren?

Voor het indienen van uw productieverantwoording maken we gebruik van verantwoordingsformats (in Excel) van het Landelijk accountantsprotocol:

Klik hier voor de verantwoordingsformats 2020 WMO en Jeugdwet

U vult het voor u geldende document in (WMO en/of Jeugdwet) voor alle gemeenten waarvoor u zorg heeft geleverd in 2019. Stuur het Excel document én een getekende versie in PDF vóór 1 maart 2021 naar: regionaleinkoop@bizob.nl.

Heeft u door Corona alternatieve zorg geleverd?

In de ‘Notitie accountantscontrole corona-compensatie’ staat dat (voor spoor 1) ook alternatieve gedeclareerde zorg dient te worden opgenomen in de productieverantwoording. De gedeclareerde “continuïteitsbijdrage/omzetgarantie en meerkosten Corona” (spoor 2) mag niet in de productieverantwoording worden opgenomen.

LET OP: Om de alternatieve zorg (spoor 1) rechtmatig te verantwoorden moet u een schriftelijke overeenstemming hebben met de gemeenten (zorgfinanciers). Heeft u geen schriftelijke overeenstemming, neem dan zo spoedig mogelijk rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente(n).

Heeft u in 2019 voor meer dan 125.000 euro zorg geleverd?

*Het bedrag van 125.000 euro geldt voor WMO óf Jeugd, dus niet bij elkaar opgeteld.

Dan dient uw productieverantwoording naast door uzelf ook getekend te worden door uw accountant. Daarnaast moet u een controleverklaring, afgegeven door een registeraccountant (RA), in PDF aanleveren.

Expliciete verklaring t.a.v. verwijzingen
Uw accountant bevestigt expliciet in zijn controleverklaring dat de zorgaanbieder de nadere afspraak in verband met verwijzingen (SDO-Notitie – Jeugdzorg en Wmo Controle van het recht op zorg) heeft gevolgd.

Deze controleverklaring dient u vóór 1 april 2021 aan te leveren via regionaleinkoop@bizob.nl.

Laatste facturatiedata

De laatste mogelijkheid om uw facturen over 2020 in te dienen bij de gemeente zijn:

  • Vóór 1 januari 2021, afronden facturatie tot en met november 2020.
  • Vóór 1 februari 2021, afronden facturatie over de maand december van 2020.

Geen cliënten gehad?

Heeft u in 2020 geen cliënten gehad, dus geen facturen ingediend, dan moet u toch een getekende productieverantwoording in PDF aanleveren vóór 1 maart 2021. In dit geval vult u een omzet van ‘0’ euro in.

Onderhanden werk

Voor zorg die vanuit 2020 doorloopt in 2021 is er een toelichting (zie hieronder) geschreven in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders. U leest hierin hoe u onderhanden werk kunt registreren en verwerken in uw productieverantwoording.

Privacy

In de aan te leveren productieverantwoording mogen in kader van de AVG geen (bijzondere) persoonsgegevens, zoals naam, adres, etc. van bijvoorbeeld cliënten, worden opgenomen. Informatie die wel (bijzondere) persoonsgegevens bevat, zullen wij als niet verzonden beschouwen en verwijderen.

Protocol berichtenverkeer!

Voor de productieverantwoording is het van belang zo snel mogelijk de aanvragen zorg (het 315-bericht) bij de gemeente in te dienen. Het is dan aan de gemeente om hier zo snel mogelijk een beschikking op af te geven. Hierbij verzoeken we u om actief te reageren richting gemeenten als er nog indicaties liggen die betrekking hebben op 2020, waarvoor nog geen bevestiging van de gemeente is verstuurd. Volledigheidshalve wijzen wij u op de maandelijkse declaratie na de geleverde zorg (met uitzondering van trajecten) en de verplichting tot het gebruik van het 305-aanvang bericht en het 307-beëindigingsbericht.

Vermelding AGB-code

Voor een correcte verwerking van uw productieverantwoording is het noodzakelijk dat u de AGB-code van uw organisatie duidelijk vermeldt in het aangegeven kader.

Wat gebeurt er indien u niet op tijd uw productieverantwoording indient?

IIndien u de productieverantwoording niet, niet tijdig of niet correct aanlevert, loopt u het risico dat u een sanctie opgelegd krijgt. Bijvoorbeeld een korting op de afgesproken tarieven, een boete, opschorten van openstaande facturen of in het uiterste geval de ontbinding van de overeenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen of problemen met het aanleveren? Dan helpen we u natuurlijk graag! Een overzicht van de meeste gestelde vragen vindt u hieronder. Heeft u daarna nog vragen? U kunt ons bereiken via: regionaleinkoop@bizob.nl.