Beter en slimmer inkopen draagt bij aan een leefbare samenleving met tevreden inwoners

Logo

Bestuur

Het verzorgingsgebied van Bizob is ingedeeld in vier clusters:

  1. BOV en De Kempen regio
  2. Dommelvallei+ en A2 regio
  3. Peelgemeenten
  4. Noordoost-Brabant en overig publiek

Per cluster worden twee bestuurders gekozen. Daarnaast worden twee gemeentesecretarissen toegevoegd aan het bestuur, één uit de regio Noordoost en één uit de regio Zuidoost. De zittingsduur voor bestuurders is vier jaar. De voorzitter van het bestuur dient altijd een burgemeester te zijn en heeft een zittingsduur van zes jaar. Er is gekozen voor een burgemeester als voorzitter van het bestuur vanwege de politieke onafhankelijkheid van die functie en de continuïteit (langere termijn dan een wethouder).

Het Bestuur is bevoegd tot het vaststellen van de financiële documenten en het nemen van alle strategische en tactische besluiten ten aanzien van de stichting en haar werkzaamheden.

Taken en bevoegdheden zijn uitgewerkt in het Bestuursreglement.

Vergadering van Aangeslotenen

Daarnaast wordt een Vergadering van Aangeslotenen ingesteld, waarvoor iedere aangesloten gemeente of organisatie één persoon mag afvaardigen. Voor aangesloten gemeenten betreft dit uitsluitend een bestuurder (lid van het college van burgemeester en wethouders). Ambtenaren kunnen uitdrukkelijk niet als afgevaardigden optreden. Voor aangesloten overige organisaties betreft dit uitsluitend een lid van de Raad van Bestuur.

De Vergadering van Aangeslotenen heeft een niet-bindend adviesrecht ten aanzien van de begroting en jaarrekening, statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding.

Directeur

De directeur maakt geen deel uit van het bestuur, maar is wel een adviseur van het bestuur en neemt deel aan de vergaderingen. De functie wordt vastgelegd in de statuten, verdere taken en bevoegdheden zijn uitgewerkt in het Directiereglement.