Logo
BIZOB > Inkoopprofiel gemeente Best Terug

Inkoopprofiel gemeente Best

De gemeente Best koopt verschillende producten, diensten en werken in. Van de aanleg van wegen tot de aanschaf van software, elektriciteit, hulp bij de huishouding, Wmo-hulpmiddelen of de inhuur van uitzendkrachten. Heeft u interesse om opdrachten van de gemeente Best uit te voeren? Hier vindt u de informatie die u nodig heeft.

Ga direct naar:

Inkoopbeleid gemeente Best
Wet en regelgeving
Inkoopvoorwaarden
Zakendoen met de gemeente?
Waar zijn opdrachten voor gemeente Best te vinden?
Gezamenlijke inkoop
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | Duurzaamheid  |  Social return  |  MKB
Facturering


Inkoopbeleid

Gemeente Best bepaalt zelf haar eigen inkoopbeleid, dat wil zeggen: Hoe ziet de gemeente zichzelf als inkooporganisatie? In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid,  social return en het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB).

Als basis voor het inkoopbeleid van de gemeente Best wordt het Model inkoopbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt.Wet en regelgeving

Bij het uitzetten van een aanbesteding dient gemeente Best zich te houden aan de aanbestedingswet.

Meer over Wet- en regelgevingInkoopvoorwaarden

De gemeente wil opdrachten aangaan onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor zijn inkoopvoorwaarden geformuleerd. In de inkoopvoorwaarden staan de algemene afspraken tussen de gemeente Best en ondernemers die gelden bij het aangaan van opdrachten.

Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering , dienst of werk gelden verschillende voorwaarden:Zakendoen met de gemeente?

Wanneer de gemeente iets gaat inkopen, dan doen zij dit meestal door middel van een aanbesteding. Alle betrokken partijen krijgen een gelijke kans om de opdracht te winnen.

Hoe bepaalt de gemeente op welke manier zij iets inkoopt?
In het inkoopbeleid van de gemeente is vastgelegd dat zij per inkooptraject bepaald welke vorm van aanbesteden zij toepast. Dit wordt, naast een aantal andere zaken, vastgelegd in een inkoopstrategie.

De volgende criteria, afkomstig uit de Gids Proportionaliteit worden gebruikt ter afweging van de keuze voor een aanbestedingsprocedure:

  • omvang van de opdracht;
  • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
  • aantal potentiële inschrijvers;
  • gewenst eindresultaat;
  • complexiteit van de opdracht;
  • type van de opdracht en het karakter van de markt.

Meer over aanbestedingenWaar zijn opdrachten voor de gemeente Best te vinden?

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender wordt een lijst gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob in Best (en andere gemeenten) worden begeleid. U kunt per aanbesteding kenbaar maken of u interesse heeft om deel te nemen.

Openbare aanbestedingen

Via TenderNed worden alle actuele openbare aanbestedingen van gemeente Best gepubliceerd.  U kunt hier toegang krijgen tot de aanbestedingsdocumenten, vragen stellen en een offerte (ook wel inschrijving) indienen.  Uw offerte wordt beoordeeld op een aantal punten die vooraf vastliggen. Heeft u de meest passende offerte? Dan krijgt u de opdracht.

Onderhandse aanbestedingen

Naast de openbare aanbestedingen in TenderNed zijn er ook zogenaamde onderhandse aanbestedingen. Daarbij worden een of meerdere ondernemers rechtsreeks benaderd om een offerte uit te brengen. Voor onderhandse aanbestedingen maakt Bizob gebruik van het digitale platform Negometrix. Wilt u in aanmerking komen voor aanbestedingen die door Bizob in Best worden begeleid? Meld u dan aan voor onze ondernemerslijst en bekijk de aanbesteding en op de inkoopkalender.

Bent u zorgaanbieder en wilt u in de gemeente zorg verlenen?

Zorgaanbieders kunnen zich inschrijven voor lopende aanbestedingen (tenders) in het sociaal domein via Negometrix. Een overzicht van alle actuele aanbestedingen in het sociaal domein vindt u hier.Gezamenlijke inkoop

Gemeente Best koopt indien mogelijk zaken in samen met andere gemeenten. Door gezamenlijk in te kopen kan voordeel behaald worden op het gebied van kosten, risico’s en kwaliteit. De gemeente Best participeert in de volgende samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop:

Inkoopcategorie Samenwerkingsverband
Inkoop algemeen Bizob
Sociaal domein – WmoBest, Oirschot, Veldhoven en De Kempen gemeenten
Sociaal domein – JeugdzorgGemeente Eindhoven met diverse regiogemeentenMVOI

Gemeente Best houdt in haar inkoopbeleid rekening met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Dit betekent dat wanneer de gemeente iets gaat inkopen er wordt gelet op het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten.

Gemeente Best overweegt in alle aanbestedingen om de standaard MVOI criteria, die zijn opgesteld door het Rijk, op te nemen. Daarnaast heeft de gemeente het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 ondertekend. Op basis van dit Manifest is er een Actieplan MVOI uitgewerkt waarin de ambities van de gemeente zijn vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van de standaard MVOI criteria.

Meer over MVOI

Social return betekent dat de opdrachtnemer, gerelateerd aan de betreffende opdracht, extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Gemeente Best past Social return toe conform regionaal afgestemd beleid:

Meer over Social return

MKB

Gemeente Best heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden voor het lokale en regionale MKB. Dit doet zij bijvoorbeeld door het verminderen van de lasten, het voorkomen van onnodig zware selectie- en gunningscriteria, gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming..

Om ervoor te zorgen dat lokale MKB bedrijven bekend zijn bij de inkopers, kunnen bedrijven zich aanmelden voor de ondernemerslijst van Bizob.

Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob worden begeleid. Bedrijven kunnen per aanbesteding kenbaar maken of zij interesse hebben om deel te nemen.

Meer over MKBFacturering

Voor een snelle afhandelingen verzoeken wij opdrachtnemers om de factuurinstructie die de gemeente meegeeft in het contract of bij de opdrachtbevestiging nauwgezet op te volgen.

De gemeente hanteert een betalingstermijn van 30 dagen voor  correcte en volledig gespecificeerde facturen.

Digitale facturen kunnen in pdf-formaat worden ingediend via [email protected]

De gemeente ontvangt bij voorkeur e-facturen. Deze  kunnen worden verzonden naar [email protected]. E-facturen moeten worden aangeboden via het netwerk van Simplerinvoicing (SI) in een UBL formaat 2.0.Meer informatie voor ondernemers