Logo
BIZOB > Inkoopprofiel gemeente Boxmeer Terug

Inkoopprofiel gemeente Boxmeer

De gemeente Boxmeer koopt verschillende producten, diensten en werken in. Van de aanleg van wegen tot de aanschaf van software, elektriciteit, hulp bij de huishouding, Wmo-hulpmiddelen of de inhuur van uitzendkrachten. Heeft u interesse om opdrachten van de gemeente Boxmeer uit te voeren? Hier vindt u de informatie die u nodig heeft.

Ga direct naar:

Inkoopbeleid gemeente Boxmeer
Wet en regelgeving
Inkoopvoorwaarden
Zakendoen met de gemeente?
Waar zijn opdrachten voor gemeente Boxmeer te vinden?
Gezamenlijke inkoop
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | Duurzaamheid  |  Social return  |  MKB
Facturering


Inkoopbeleid

Gemeente Boxmeer bepaalt zelf haar eigen inkoopbeleid, dat wil zeggen: Hoe ziet de gemeente zichzelf als inkooporganisatie? In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid,  social return en het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB).

Als basis voor het inkoopbeleid van de gemeente Boxmeer wordt het Model inkoopbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt.

Inkoopbeleid Gemeente BoxmeerWet en regelgeving

Bij het uitzetten van een aanbesteding dient gemeente Boxmeer zich te houden aan de aanbestedingswet.

Meer over Wet- en regelgevingInkoopvoorwaarden

De gemeente wil opdrachten aangaan onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor zijn inkoopvoorwaarden geformuleerd. In de inkoopvoorwaarden staan de algemene afspraken tussen de gemeente Boxmeer en ondernemers die gelden bij het aangaan van opdrachten.

Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering , dienst of werk gelden verschillende voorwaarden:Zakendoen met de gemeente?

Wanneer de gemeente iets gaat inkopen, dan doen zij dit meestal door middel van een aanbesteding. Alle betrokken partijen krijgen een gelijke kans om de opdracht te winnen.

Hoe bepaalt de gemeente op welke manier zij iets inkoopt?
In het inkoopbeleid van de gemeente is vastgelegd dat zij per inkooptraject bepaald welke vorm van aanbesteden zij toepast. Dit wordt, naast een aantal andere zaken, vastgelegd in een inkoopstrategie.

De volgende criteria, afkomstig uit de Gids Proportionaliteit worden gebruikt ter afweging van de keuze voor een aanbestedingsprocedure:

  • omvang van de opdracht;
  • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
  • aantal potentiële inschrijvers;
  • gewenst eindresultaat;
  • complexiteit van de opdracht;
  • type van de opdracht en het karakter van de markt.

Meer over aanbestedingenWaar zijn opdrachten voor de gemeente Boxmeer te vinden?

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender wordt een lijst gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob in Boxmeer (en andere gemeenten) worden begeleid. U kunt per aanbesteding kenbaar maken of u interesse heeft om deel te nemen.

Openbare aanbestedingen

Via TenderNed worden alle actuele openbare aanbestedingen van gemeente Boxmeer gepubliceerd.  U kunt hier toegang krijgen tot de aanbestedingsdocumenten, vragen stellen en een offerte (ook wel inschrijving) indienen.  Uw offerte wordt beoordeeld op een aantal punten die vooraf vastliggen. Heeft u de meest passende offerte? Dan krijgt u de opdracht.

Onderhandse aanbestedingen

Naast de openbare aanbestedingen in TenderNed zijn er ook zogenaamde onderhandse aanbestedingen. Daarbij worden een of meerdere ondernemers rechtsreeks benaderd om een offerte uit te brengen. Wilt u in aanmerking komen voor aanbestedingen die door Bizob in Boxmeer worden begeleid? Meld u dan aan voor onze ondernemerslijst en bekijk de aanbesteding en op de inkoopkalender.

Bent u zorgaanbieder en wilt u in de gemeente zorg verlenen?Zorgaanbieders kunnen zich inschrijven voor lopende aanbestedingen (tenders) in het sociaal domein via Negometrix. Een overzicht van alle actuele aanbestedingen in het sociaal domein vindt u hier.

Gezamenlijke inkoop

Gemeente Boxmeer koopt indien mogelijk zaken in samen met andere gemeenten. Door gezamenlijk in te kopen kan voordeel behaald worden op het gebied van kosten, risico’s en kwaliteit. De gemeente Boxmeer participeert in de volgende samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop:

Inkoopcategorie Samenwerkingsverband
Inkoop algemeen Bizob
Sociaal domein – WmoGemeente Oss met diverse gemeenten in de subregio Brabant Noordoost-oost.
Sociaal domein – JeugdzorgGemeente ’s Hertogenbosch met diverse gemeenten in Noordoost BrabantMVI

Gemeente Boxmeer houdt in haar inkoopbeleid rekening met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit betekent dat wanneer de gemeente iets gaat inkopen er wordt gelet op het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten.

Duurzaamheid

Gemeente Boxmeer overweegt in alle aanbestedingen om de standaard MVI criteria, die zijn opgesteld door het Rijk, op te nemen.

Meer over duurzaamheid

Social return betekent dat de opdrachtnemer, gerelateerd aan de betreffende opdracht, extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Gemeente Boxmeer past Social return toe conform regionaal afgestemd beleid:

Meer over Social return

MKB

Gemeente Boxmeer heeft specifiek oog voor de positie van en de mogelijkheden voor het lokale en regionale MKB. Dit doet zij bijvoorbeeld door het verminderen van de lasten, het voorkomen van onnodig zware selectie- en gunningscriteria, gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming..

Om ervoor te zorgen dat lokale MKB bedrijven bekend zijn bij de inkopers, kunnen bedrijven zich aanmelden voor de ondernemerslijst van Bizob.

Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen die door Bizob worden begeleid. Bedrijven kunnen per aanbesteding kenbaar maken of zij interesse hebben om deel te nemen.

Meer over MKBFacturering

Voor een snelle afhandelingen verzoeken wij opdrachtnemers om de factuurinstructie die de gemeente meegeeft in het contract of bij de opdrachtbevestiging nauwgezet op te volgen.

De gemeente hanteert een betalingstermijn van 30 dagen voor  correcte en volledig gespecificeerde facturen.

Digitale facturen kunnen in pdf-formaat worden ingediend via [email protected].

E-facturen

Indien uw boekhoudpakket voldoet aan de eisen omtrent E-facturatie kunt zich bij ons aanmelden via het e-mailadres: [email protected]. Daarna ontvangt u van ons een checklist. Na het invullen en retournering hiervan, volgt er een uitnodiging om van onze E-facturering diensten gebruik te maken.

De gemeente maakt gebruik van het platform Invoice sharing, maar desgewenst kan de leverancier ook aansluiting vinden bij de gemeente via Simplerinvoicing.Meer informatie voor ondernemers